Regulamin serwisu wokaldemia.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego wokaldemia.pl (zwanego dalej ,,Serwisem” albo ,,Serwisem Internetowym”).
 2. Serwis internetowy jest prowadzony przez fundację: Fundacja Melius Cras z siedzibą w Krakowie, ul. Edwarda Heila 9/52, 30-654 Kraków. NIP: 6793205087, REGON: 387018388, KRS: 0000859175.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: janek@poczta.wokaldemia.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://wokaldemia.pl/kontakt
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz warunki reklamacji.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie wokaldemia.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności, założyć Konto, dokonać Zamówienia Kursu, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca – Fundacja Melius Cras z siedzibą w Krakowie, ul. Edwarda Heila 9/52, 30-654 Kraków. Numer NIP: 6793205087, numer REGON: 387018388, numer KRS: 0000859175.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie. Wszystkie Kursy prezentowane w Serwisie, udostępniane są przez Usługodawcę elektronicznie – po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z informacjami w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako ,,Umowa”) wybranej przez Użytkownika Usługi płatnej – w tym w szczególności Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Zamawiania Kursu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
 4. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
 5. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
 6. świadczenie Usługi Newsletter,
 7. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
 8. dodawanie pytania/wypowiedzi (komentarze) w Serwisie.
 9. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym w szczególności udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Zamówienie Kursu. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 11. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta.
 12. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 13. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie (podanie danych dotyczących nazwy użytkownika, adresu e-mail i wybrania hasła dostępu).
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub gdy użytkownik usunie swoje konto samodzielnie.
 15. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto korzystając z opcji „Usuń konto” lub poprosić o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego dla zarejestrowanych Użytkowników. Zarówno opcja „Usuń konto” jak i formularz kontaktowy znajdują się pod adresem: https://wokaldemia.pl/konto/ (strona dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników).
 16. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 17. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 18. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 19. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 20. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie swoich komentarzy.
 21. Użytkownik dodający lub przesyłający w sposób wskazany powyżej wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 22. Poprzez zamieszczenie lub przesłanie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 23. Usługodawca ma prawo do organizowania konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Kursy

 1. Usługodawca umożliwia Zamówienie odpłatnych Kursów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie. Konto takie można założyć przy okazji składania zamówienia.
 4. W celu Zamówienia wybranego Kursu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Kursu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony przez niego Kurs za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych zintegrowanych z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Kursu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Kursu.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe związane z realizacją transakcji przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika do Zewnętrznego Kanału Płatności za pośrednictwem którego dokonywana jest opłata.

  Lista podmiotów, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać zapłaty:

  Serwis Przelewy24 – PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), KRS 0000347935, NIP 7792369887 wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin: https://www.przelewy24.pl/regulamin

  Serwis Stripe (stripe.com)

  Serwis PayPal (paypal.com)
 7. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do treści i materiałów składających się na zamówiony Kurs, poprzez aktywowanie Kursu na Koncie Użytkownika w Serwisie.
 8. Zamówiony Kurs będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności lub w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 9. Na życzenie Użytkownika Usługodawca przekaże mu elektroniczną, na wskazany adres e-mail, fakturę bez VAT obejmującą płatność za zamówione przez Użytkownika odpłatne Kursy.
 10. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 60 dni od zakupu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.
 11. Usługodawca może wprowadzać czasowe obniżki lub promocje obejmujące ceny poszczególnych Kursów oferowanych w Serwisie, w tym czasowo, zgodnie z informacją w Serwisie udostępniać wybrane Kursu lub ich elementy bezpłatnie.

VI. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 3. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Kursu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 7. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, pytania/komentarza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 9. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Melius Cras z siedzibą w Krakowie, ul. Edwarda Heila 9/52 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: janek@poczta.wokaldemia.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.